December 13, 2023

Zoznámte sa Filipom

Program Filip je rozčlenený do štyroch kategórií, pričom každá sa venuje inej oblasti, v ktorej potrebujú ľudia z vylúčených komunít pomôcť – bývanie, riešenie dlhov, zamestnanie a finančný cieľ. Každá rodina zapojená do programu Filip dostala mentora, s ktorým si nastavila ciele na 2-3 roky dopredu, a s týmto mentorom sa stretáva aspoň dvakrát za mesiac. Aby sa vydali na cestu naplnenia cieľov, prípadne vyriešili nejakú urgentnú situáciu. Každých šesť mesiacov si potom spoločne vyhodnotia dosiahnutý pokrok. A tu sa dostávame k aplikácii Filip. Merania

Filip pre mentorov

Apku Filip používajú mentori (ktorí su podporovaní dvoma projektovými manažérkami) a majú v nej prehľadne rozdelené kategórie a svoje činnosti. Aplikácia napríklad obsahuje kartotéky s údajmi o rodinách a členoch rodiny, ich finančnej a zamestnaneckej situácii. Cez apku tak majú mentori prístup nielen ku každej dôležitej informácii o rodinných príslušníkoch, ale monitorujú v nej aj dosiahnutý pokrok (respektíve stagnáciu alebo regres) za dané obdobie u každého človeka, ktorý sa na programe zúčastňuje. Mentoring

Bývanie

Problémom, ktorý okamžite vyvstal pri riešení financií domácností, bolo bývanie. Takmer každá domácnosť totiž potrebovala od začiatku riešiť niečo s bývaním, napríklad s dostavaním kúpeľne, opravou strechy, výmenou okien alebo s legalizáciou stavby. Aj tento proces riešenia bývania je v apke rozdelený na fázy (od zlých podmienok cez určenie plánu až po splnené ciele). Merania

Dlhy a finančná gramotnosť

Smutnou súčasťou života týchto rodín (domácností), ktorým mentori pomáhajú, sú dlhy. Finančná gramotnosť je totiž v osadách málo rozšírená a je známe, že mnohí ich obyvatelia sa ocitli v nekonečnej špirále predražených pôžičiek, nesplácaného poistenia či dokonca úžery, čím sa ešte viac prepadávajú do bahna chudoby. Cesta von im preto pomáha získavať vedomosti o financiách a učí ich spravovať si peniaze a neprepadnúť pochybným praktikám. Apka Filip umožňuje mentorom zmapovanie dlhov, je integrovaná s databázou dlžníkov, takže mentori vedia ľahko zistiť, ako je na tom každý člen domácnosti – kde, komu a koľko dlhuje, či je na neho/ňu uvalená exekúcia (apka obsahuje aj databázu exekútorov a tiež právnikov, ktorí môžu rodine pomôcť). Okrem údajov z databázy dlžníkov mentori pridávajú do apky aj údaje o ďalších dlhoch, ktoré im členovia rodiny poskytnú – napríklad za nesplácané pôžičky nebankovým subjektom, telefóny či elektrinu. Aplikácia umožňuje aj vedenie rodinných financií, t.j. prehľad všetkých príjmov a výdavkov (na energie, potraviny, splácanie dlhov atď). Riešenie dlhov je rozdelené v apke na päť fáz a pri každom dlžníkovi je uvedené, v ktorej sa nachádza (neznáme dlhy, mapovanie dlhov, znižovanie dlhovej záťaže, v procese oddlžovania, stabilizácia). CV

Zamestnanie a finančný cieľ

Mentori pomáhajú rodinám aj v styku s inštitúciami (často je to problémový vzťah) a nápomocní sú aj pri hľadaní zamestnania a pri jeho udržaní. Údaje o zamestnaní a príjme každého člena domácnosti sú uvedené v aplikáci a mentor tak má prehľad o situácii každej rodiny. Kategória Zamestnanie je tiež rozčlenená na fázy u každého člena programu (od nezamestnania cez prípravu a hľadanie až po legálnu prácu a jej udržovanie), rovnako aj finančný cieľ každého jedinca (od absencie finančného povedomia cez vytvorenie plánu a zmeny správania až po stabilizáciu). CV

Vymieňanie skúseností

Prostredníctvom prehľadných grafov vie mentor sledovať pokrok každej rodiny pri zlepšovaní svojej finančnej, dlhovej či zamestnaneckej situácie. Okrem toho sa mentori aktívne stretávajú medzi sebou a vymieňajú si skúsenosti a tipy, čím prirodzene zlepšujú chod programu. Svoju prácu konzultujú nielen s koordinátormi, ale aj s odborníkmi – ich zoznam a kontakt na nich majú priamo v apke. Aplikáciu používajú aktívne už od leta a podľa ľudí z neziskovky výrazne zjednodušila a zrýchlila prácu mentorov.