March 05, 2024

Hodina slovenčiny s Amalkou

Tretím úspešným programom Cesty von je program jazykovej podpory Amal, ktorý rozvíja najmä komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku u omám a rodičov z komunít a to aj vďaka prepojeniu ľudí z majority a minority, ktorí by sa možno inak nikdy nestretli. Materinským jazykom väčšiny omám a rodín v programe Omama je rómčina. Je to jazyk, s ktorým vyrastajú, ktorým sa doma rozprávajú a v ktorom sa vedia najlepšie prejaviť. Avšak omamy vedú lekcie v slovenskom jazyku a to najmä preto, aby malé deti boli so slovenčinou v úzkom kontakte skôr než nastúpia do škôlky/do školy.

Ucitsa

Začnime od začiatku

Keď pred piatimi rokmi začali prvé omamy vo svojich komunitách dochádzať do rodín, jedným z dôležitých predpokladov na úspešné vedenie lekcií s deťmi a ich rodičmi bola schopnosť čítať Omama manuál, rozumieť obsahu aktivít a správne ich komunikovať deťom a ich rodičom – inými slovami čítanie s porozumením. Ľudia z marginalizovaných rómskych komunít nie sú jedinou skupinou, ktorá má v tejto oblasti ťažkosti. Avšak tieto sú zvýraznené faktom, že slovenčina nie je ich prvým jazykom. Program Amal vznikol ako reakcia na požiadavky z terénu – posilňovať omamy v slovenskom jazyku. Postupne sa pridalo aj niekoľko žien z komunít – mamičky detí z programu Omama a rodiny z programu FILIP. Pre ne sú určené zvlášť hodiny s jemne odlišným obsahom než tie pre omamy.

Amal je priateľ

Amal v rómskom jazyku znamená priateľ. Zámerom tvorkýň tohto programu bolo učiť slovenčinu formou skupinových aj individuálnych hodín. Keďže program vznikol počas pandémie, naladenie sa na online priestor bolo logickým krokom. Omamy sa pripájajú na lekcie realizované cez Zoom. Na začiatku týždňa absolvujú skupinovú lekciu s lektorkou a neskôr cez týždeň si obsah hodiny zopakujú s Amalkou (dobrovoľníčkou) – ženou z majority. Vďaka hodine jeden na jedného je viac príležitostí na hovorenie, na otázky a vysvetlenie nejasností napríklad v gramatike. Každá omama má svoju Amalku, s ktorou sa učí a rozpráva. Jazyk prestáva byť cieľom ale stáva sa prostriedkom pre porozumenie, budovanie vzťahov či posilňovanie jednotlivcov. Prepojenie ľudí z majority a vylúčených komunít a ich svetov je príjemný a obohacujúci vedľajší produkt tohto konceptu.

Slovenčina ako príležitosť

Veľká časť omám je v programe Amal zapojená od začiatku svojho nástupu do Cesty von. Počas ostatných 3 rokov sa program zastabilizoval, bola mu daná jednotná forma a štruktúra. Každý rok sa uskutočnia dva jazykové cykly so 17 lekciami. Počas hodín sa pracuje s Omama manuálom, opakuje sa gramatika, slovná zásoba a občas sa hrajú aj rolové hry (tzv. roll plays) na precvičenie si situácií na pošte, u lekára, v banke a podobne. Omamy zapojené do programu jazykovej podpory opakovane zdôrazňujú, že im pomáha nielen v práci, ale aj v osobnom živote – majú väčšiu sebadôveru v situáciách, kde je slovenčina nevyhnutná – komunikácia s úradmi, inštitúciami a vedia pomôcť vlastným deťom so školskými úlohami.

Výzvy a zmeny

V súčasnosti je do programu Amal zapojených 32 študentiek (24 omám a 8 žien z komunít) a 28 Amaliek (nie všetky ženy z komunít majú pridelenú Amalku z časových a kapacitných dôvodov). Až do minulého mesiaca boli všetky záznamy z hodín ako je hodnotenie, záznam z hodiny, dochádzku a ďalšie dáta zaznamenávané a uchovávané na zdieľanom disku v tzv. Amal zápisníku, čo je to vznešený názov pre zdieľaný Excel dokument. Na rovnakom mieste boli k dispozícii aj materiály na vyučovanie slovenčiny. Zdieľaný dokument je pri počte takmer 40 Amaliek a ľudí z Amal tímu neefektívny spôsob, o čom sa programový tím a Amalky presviedčali takmer každý týždeň. Stretali sa s problémami ako prepísanie učebných materiálov, keď si niekto nevšimol, že upravuje originál a nie stiahnutú verziu u seba v počítači, nečakane zamietnutý prístup alebo zaznačenie dochádzky do nesprávneho riadku – k inej študentke. Pri očakávanom raste programu od tohto roku, by bola dokumentácia uvedeným spôsobom ešte viac neefektívna. Preto Cesta von a programový tím programu Amal oslovili Inuko na vytvorenie Amal appky.

Táto aplikácia má slúžiť lektorkám na zaznamenávanie priebehu lekcií, ich obsahu či dochádzky. Amalky ju tiež budú využívať na ukladanie záznamov zo svojich hodín, nahrávanie fotiek a na zdieľanie zaujímavých učebných materiálov. Programový tím vďaka štruktúre aplikácie ľahšie získa dáta o počte študentiek, o účasti na hodinách či o priebehu individuálnych hodín. Rovnako je veľkým benefitom možnosť pridávania oznamov a udalostí a tak eliminovať počet emailov posielaných Amalkám.
hovorí Jana Pavlík Funková, programová manažérka programu Amal.

Photo from class

Aplikácia bude spustená do ostrej prevádzky už v prvej polovici marca so začiatkom nasledujúceho cyklu.