May 07, 2024

Apka Úsmev od Inuko úspešne pomáha ďalšej neziskovke

V predošlých blogoch sme vám priblížili aplikácie, ktoré sme vytvorili pre mimovládne organizácie, respektíve neziskovky. Medzi nimi sa najviac vynímali naše apky pre organizáciu Cesta von, ktorá po celom Slovensku pomáha marginalizovaným komunitám, aby sa dostali z pasce chudoby a aby pre ďalšie generácie zabezpečili lepší život.

Túto našu prácu si všimli aj ďalšie organizácie a nedlho po tom, čo Cesta von začala pracovať s apkami od Inuko (Filip, Amal a Zebra), ozvala sa nám so žiadosťou o apku jedna z najstarších a najznámejších neziskoviek na Slovensku – Úsmev ako dar.

Kalendar

Pomoc deťom a rodinám

Podobne ako Cesta von či ďalšie neziskovky, aj Úsmev ako dar pomáha ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí sa ocitili v ťažkých a nezávideniahodných životných situáciách. Krédom Úsmevu ako dar je “aby rodina zostala spolu” a už z toho vidieť, že jej členovia sa venujú najmä deťom a mládeži, ohrozeným rodinám, ale aj obetiam trestných činov. Túto starostlivosť ponúkajú vo svojich pobočkách, ale aj v teréne v prirodzenom prostredí klientov, po celom Slovensku. Desiatky pracovníkov pomáhajú mladým ľuďom a rodinám s hľadaním či udržaním bývania, so začlenením mladých ľudí, ktorí opustili brány Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), do spoločnosti. Dlhodobým sprevádzaním im pomáhajú preko rôzne náročné životné situácie a tiež asistujú týmto ľuďom v styku s úradmi – napríklad, aby rodičia v núdzi neprišli o svoje deti či domov, respektíve pri návrate vyňatého dieťaťa do rodiny, prípadne pri hľadaní náhradnej rodiny pre opustené dieťa.

Kalendar

Na svete je apka Úsmev

Úsmev ako dar sa na Inuko obrátilo koncom minulého roku a teraz je na svete apka Úsmev, ktorá jej pomáha pri práci a uľahčuje jej fungovanie po rokoch borenia sa v neprehľadných excelovských tabuľkách či iných dokumentoch. Naša apka, podobne ako tie pre neziskovku Cesta von, je prehľadná a šetrí veľa času, ktorý tak pracovníci neziskovky môžu venovať svojej činnosti. Pri každom novom klientovi si pracovník cez našu apku rýchlo a jednoducho vytvorí nový prípad, zapíše anamnézu problému (napr. vyňatie maloletého dieťaťa z rodiny), vytvorí plán práce s prípadom (napr. podpora matky, aby zvládala výchovu; jej vzdelávanie v tomto smere) a spoločne so zainteresovanou stranou hľadá riešenie – ktoré, keď sa nájde, sa takisto zapíše do apky (napr. úspešné zotrvanie dieťaťa v rodine, resp. nájdenie náhradnej rodiny).

Kalendar

Hlavným prínosom Úsmevu je prehľadnosť

Každý prípad má svojho pracovníka, ktorý ho spravuje v apke spoločne s manažérmi. Tí potom vyhodnocujú progres prípadov a vedú celkovú štatistiku (úspešnosť, regionalita, typ prípadov/klientov, najvypuklejšie prípady atď.). Pri riešení problému sa pracovníci neziskovky pravidelne stretávajú so svojimi klientami, zapisujú dosiahnuté výsledky a ďalšie ciele a apka tak stále poskytuje prehľad o celom prípade (počet stretnutí, kontrakty, ciele atď.). Apka tiež zasiela pripomienky, aby sa na nikoho a na nič nezabudlo a aby prípad plynule pokračoval. Na stretnutia s ľuďmi v núdzi chodia väčšinou dvaja pracovníci z neziskovky, okrem prideleného sociálneho pracovníka je rodine častokrát pridelený aj psychológ, špeciálny pedagóg, alebo iný sociálny pracovník.

Konzultácie a intervencie

Sociálni pracovníci z Úsmevu ako dar delia tieto stretnutia na konzultácie (ambulantná, terénna alebo telefonická) a intervencie v prospech klienta, pričom všetky tieto tri typy sú prehľadne rozdelené v našej aplikácii. Ambulantná konzultácia znamená stretnutie na pobočke neziskovky, terénna je väčšinou v domácom prostredí klienta alebo v inom prostredí, kde sa cíti dobre bezpečne. Každá táto konzultácia je zapísaná do Úsmevu, kde je uvedené, čo bolo jej náplňou, aké sú výsledky a ciele, kto sa na konzultácii zúčastnil a ako dlho trvala. Intervencia je zase pomoc pracovníka klientovi, keď napríklad za neho alebo spolu s ním vybaví potrebné záležitosti na úradoch (telefonicky či osobne). Kalendar

Okrem toho apka neponúka len priestor na evidenciu klientov a poradenstiev, ale pomimo priamej práce s klientom sa do nej dá vložiť všetka spomínaná práca okolo klienta a ďalšie činnosti, ktorým sa pracovníci venujú. Vďaka apke majú manažéri celú dochádzku pracovníka na dlani. Vedia vyhodnocovať, čomu najviac venujú čas, následne vedia zvýšiť efektivitu. Prípadne niekde ubrať, ak vyhodnotia že niečomu sa venuje zbytočný čas a energia, prípadne niekto nestíha prácu s klientami a podobne.

Úsmev zjednodušuje život

Momentálne pomáha neziskovka 180 rodinám (spolu viac ako 500 detí a dospelých) a vyše 60 jednotlivcom, čo znamená, že apka teraz zahŕňa viac ako 200 kontraktov. V tých najhorších prípadoch vie neziskovka pomôcť aj v prípade potreby materiálne. Každá takáto pomoc sa zaznamená a je tak v systéme, aby bolo jasné, koľko sa komu kde poskytlo a aby nedochádzalo k zneužívaniu tejto materiálnej pomoci. Kalendar

Pokiaľ ide o spätnú väzbu, pracovníci si našu apku chvália, lebo im zjednodušila život a ušetrila množstvo času, ktorý tak teraz môžu venovať tomu čo treba, a nie nekonečne únavnému hľadaniu údajov v neprehľadných databázach. Ušetrenie času tiež znamená, že sa dá pomôcť rýchlejšie viacerým ľuďom v núdzi, ktorých máme na Slovensku, bohužiaľ, stále dostatok. Sme preto radi, že sme mohli pomôcť ďalšej neziskovke v záslužnej činnosti. Lebo aj takýmito malými krokmi môžeme prispieť ľuďom k lepšej existencii, a tým, ktorí sú ochotní pomáhať, aspoň zjednodušíme túto činnosť po technickej stránke.